Všeobecné obchodní podmínky :::

1 Obecná ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky, dále jen „Všeobecné podmínky“, se vztahují na činnost czechtranslations (dále jen zhotovitel) a fyzických nebo právnických osob (klientů) objednávajících překlady nebo tlumočení (dále jen objednavatel)

1.2 Předmětem plnění je provádění služeb, které souvisejí s předmětem podnikání zhotovitele, tzn. především s překladatelskou a tlumočnickou činností a doplňkovými službami.

1.3 Zhotovitel i objednavatel (dále jen „smluvní strany“) jsou povinni se těmito všeobecnými podmínkami řídit.

1.4 Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást písemné smlouvy o zajištění překladatelských prací (smlouvy rámcové nebo smlouvy na konkrétní překlad, lokalizaci či tlumočení) uzavřené mezi objednavatelem a zhotovitelem, pokud taková smlouva byla uzavřena. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním ve Všeobecných podmínkách.

1.5 Smlouva mezi objednavatelem a zhotovitelem vzniká i bez uzavření písemné smlouvy o zajištění překladatelských prací, a to na základě písemné objednávky, která byla potvrzena (odsouhlasena) oběma stranami. Taková objednávka je závazná a tyto Všeobecné podmínky jsou její nedílnou součástí.

1.6 Za písemnou objednávku, dále jen „objednávka“, se považuje taková objednávka, která obsahuje všechny náležitosti (viz následující bod 1.7.) a která byla doručena na adresu zhotovitele (viz bod 1.1) a dále také objednávka zaslaná elektronickou poštou (e-mailem). Oficiální strany zhotovitele jsou www. czechtranslations.com

1.7 Objednávka musí obsahovat následující údaje:

 přesnou korespondenční adresu (a také fakturační adresu, pokud se liší od korespondenční) včetně IČO a DIČ,

 kontakt na objednávající osobu,

 specifikaci překladu nebo tlumočení,

 požadovaný nebo předem domluvený termín dodání překladu nebo termín tlumočení,

 účel, ke kterému bude požadovaný překlad použit (především u textů určených k veřejné prezentaci nebo publikaci),

 další požadavky na úpravu textu (jaké korektury jsou požadovány),

 požadavky na grafickou úpravu textu,

 kontakt na osobu, se kterou je možno konzultovat odbornou terminologii a zkratky,

 razítko a podpis (v případě elektronické objednávky tyto údaje nejsou zasílány, zhotovitel je však oprávněn si vytištěnou objednávku s razítkem a podpisem objednavatele dodatečně vyžádat).

Vzorové elektronické poptávky i objednávky na překlady a tlumočení se všemi konkrétními požadovanými údaji jsou k dispozici ve formě formulářů na www.preklady.com, odkud je lze přímo zasílat.

1.8 Zhotovitel je povinen písemnou objednávku (i elektronickou, která se považuje za ekvivalent písemné) potvrdit. Písemným potvrzením (i elektronickým) nabudou objednávka a tyto Všeobecné podmínky platnosti. Dodatečný požadavek zhotovitele na zaslání vytištěné objednávky s razítkem a podpisem (viz bod 1.7) nemá vliv na platnost již potvrzené elektronické objednávky.

1.9 Zhotovitel považuje veškeré informace a dokumenty poskytnuté objednavatelem v souvislosti s objednávkou za přísně důvěrné a zavazuje se, že je neposkytne žádné neoprávněné osobě. Za osobu oprávněnou se kromě zaměstnanců zhotovitele považují překladatelé a tlumočníci, kteří mají se zhotovitelem uzavřenou smlouvu s příslušným ustanovením o mlčenlivosti nebo podepsáno prohlášení o mlčenlivosti a zabezpečení dat.

1.10 Objednavatel má právo na zpracování nezávazné a bezplatné cenové nabídky a časového harmonogramu na základě poptávky zaslané zhotoviteli.

1.11 Zhotovitel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva vinou objednavatele.

2 Překlady

2.1 Vymezení pojmů

Překlad - písemný převod ze zdrojového jazyka do jazyka cílového.

Tlumočení - ústní reprodukce řeči ze zdrojového jazyka do jazyka cílového.

Zdrojový jazyk - jazyk, ve kterém je napsán zdrojový text.

Zdrojový text - text, který se má přeložit.

Zdrojové slovo - slovo textu, který se má přeložit.

Cílový jazyk - jazyk, ve kterém je napsán cílový text.

Cílový text - text, který je přeložen.

Cílové slovo - slovo přeloženého textu.

Soudně ověřený překlad (ověřený, úřední, soudní nebo se soudní doložkou) - překlad, vyhotovený v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb., O znalcích a tlumočnících, překladatelem (v jazyce zákona „tlumočníkem“) jmenovaným příslušným krajským soudem. Ověřený překlad je neoddělitelně svázán s originálem nebo ověřenou fotokopií originálu překládaného dokumentu, a má proto výlučně papírovou, nikoli elektronickou podobu. Objednavatel musí předložit originál nebo ověřenou fotokopii překládané listiny. Ověřování fotokopií provádí notáři a městské úřady.

Apostila - doklad, který se připevňuje k ověřovanému dokumentu a slouží jako potvrzení pravosti a platnosti dokumentu. Jedná se o tzv. vyšší ověření listiny - legalizaci (ověření otisků úředních razítek a úředních podpisů) za účelem jejího použití v cizině. Jedná-li se o ověření (apostilizaci) soudně ověřeného překladu, ověřuje se registrace soudního překladatele.

Superlegalizace - vyšší ověření ověřeného (legalizovaného) dokumentu ve státě, kde má být dokument použit. Není nutná pro smluvní státy Haagské úmluvy ani státy, se kterými má ČR bilaterální smlouvu. V tom případě je apostila konečným ověřením.

Korektura - oprava nebo úprava zdrojového nebo cílového textu po jeho faktické, gramatické nebo stylistické stránce.

Základní jazyková korektura

Kontroluje celkovou kvalitu překladu, gramatickou správnost, úplnost a grafickou úpravu. Odstraňuje případné drobné chyby nebo překlepy.

Odborná korektura

Kontroluje použití speciálních výrazů pro daný obor a jednotnost použitých výrazů za použití dodaného nebo vytvořeného terminologického slovníku, referenčních textů nebo jiným způsobem.

Stylistická korektura

Upravuje stylistiku (např. pořadí slov ve větách nebo celých vět, srozumitelnost a čtivost pro daný účel použití, pro cílovou zemi a cílového čtenáře).

Předtisková korektura

Odstraňuje typografické chyby (po zpracování v DTP studiu, po převodu do HTML formátu apod.), např. špatné rozdělení slov na konci řádků, posunutí obrázků nebo textů, úplnost textů, diakritická znaménka.

Výstupní kontrola zhotovitele

Kontroluje, zda byly s ohledem na daný účel použití textu objednány objednavatelem příslušné korektury, zda byly tyto korektury provedeny a připomínky zapracovány. Provádí se celková kontrola úplnosti textu a grafiky a namátková kontrola kvality překladu.

Grafická úprava - grafické upravení textů, grafů a obrázků do požadované podoby v příslušném grafickém editoru.

Jedna normovaná strana (1 NS) - 30 řádků po 60 úhozech, tj. 1800 úhozů včetně jedné mezery za každým slovem.

Jedna běžná strana formátu A4 - obsahuje různý počet normovaných stran podle typu a velikosti písma. Může obsahovat např. 0,5 NS, ale při použití malých fontů také 6 NS i více.

Běžný časový limit vyhotovení překladu - 1200 zdrojových slov přeložených v jeden pracovní den jedním překladatelem, přičemž den převzetí podkladů zhotovitelem se do součtu pracovních dnů nepočítá. Časový limit pro vyhotovení větších projektů v kratším termínu závisí na počtu překladatelů, které může zhotovitel pro daný projekt současně použít.

2.2 Obecná ustanovení

2.2.1 Zhotovitel se zavazuje při splnění zde uvedených podmínek provést objednanou práci a ve sjednané době ji předat dohodnutým způsobem objednavateli.

2.2.2 Objednavatel se zavazuje provedenou práci v dohodnutém termínu převzít a zaplatit zhotoviteli výslednou cenu v dohodnutém termínu

2.2.3 Zhotovitel účtuje objednavateli překladatelských prací základní sazbu a stanovuje běžný časový limit v případě, že výchozím (zdrojovým) textem je běžný, srozumitelný, dobře čitelný text ve standardním formátu bez zvláštních grafických úprav. Jedná-li se o graficky náročnější text a formát (např. PDF), je zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení termínu nebo účtování příplatku. Pokud má zhotovitel k dispozici zdrojový text od objednavatele před započetím práce, je na zvýšenou náročnost povinen upozornit objednavatele a dohodnout příslušné podmínky (prodloužený termín, cenu grafických úprav apod.). Pokud zhotovitel celý text k dispozici před započetím práce nemá a vyšší náročnost se projeví teprve v průběhu práce, je oprávněn požadovat prodloužení termínu nebo příplatku v průběhu prováděné práce.

2.2.4 Objednavatel bere na vědomí, že vlastnictví překladu na něj přechází až po úplném zaplacení celé ceny za provedenou práci. Do té doby je překlad majetkem zhotovitele.

2.2.5 V případě, že se jedná o autorský překlad ve smyslu autorského zákona, tedy o autorské dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu díla do jiného jazyka, platí pro smluvní strany rovněž ustanovení autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb.).

2.3 Termín předání a převzetí provedené práce

2.3.1 Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí poptávky nebo objednávky bezprostředně po jejím obdržení v nejbližším možném termínu jeho pracovní doby. Pokud je poptávka nebo objednávka doručena na konci pracovní doby nebo po jejím konci, může zhotovitel zaslat toto potvrzení nejdříve v následujícím pracovním dni.

2.3.2 Objednavatel je povinen provedenou práci převzít v termínu a způsobem uvedeným v objednávce nebo v písemné smlouvě.

2.3.3 Objednavatel je povinen bezprostředně po obdržení provedené práce potvrdit její přijetí zhotoviteli.

2.3.4 Pokud objednavatel nepotvrdí přijetí provedené práce a neurguje její dodání do 24 hodin, má zhotovitel za to, že objednavatel provedenou práci rádně a včas obdržel.

2.3.5 Pokud zhotovitel obdrží oprávněnou urgenci provedené práce, je povinen ji odeslat bezprostředně po obdržení této urgence.

2.3.6 Jestliže objednavatel urguje dodání zhotovitelem provedené práce a zhotovitel prokáže, že tato byla odeslána v dohodnutém termínu a dohodnutým způsobem, nejedná se o opožděné dodání.

2.3.7 Pokud objednavatel odmítne převzít řádně provedenou práci bez závažného důvodu, který byl uznán oběma stranami, považuje se provedená práce za předanou. Zhotoviteli vzniká právo vystavit fakturu, kterou je objednavatel povinen uhradit.

2.4 Práva a povinnosti

2.4.1 Objednavatel je povinen sdělit zhotoviteli účel, ke kterému hodlá provedený překlad použít. Jedná se především o případnou veřejnou prezentaci nebo publikaci výsledného překladu (v tiskové podobě nebo na webu) nebo jeho právní použití (např. použití smlouvy k právnímu úkonu) či jiné užití, které vyžaduje provedení příslušných korektur, a také užití ve smyslu autorského zákona.

2.4.2 Nebude-li zhotoviteli tento účel sdělen, má se za to, že je překlad určen k obecnému účelu a nikoliv k publikaci, a později nemůže být brán zřetel na případné reklamace z důvodů, které souvisejí s účelem užití překladu. Pokud chce objednavatel překlad použít k publikaci nebo jinému než obecnému účelu (viz bod 2.4.1), musí být v objednávce uvedeno objednání příslušných korektur. Viz „korektury“ bod 2.1. - Vymezení pojmů.

2.4.3 Pokud zdrojový text určený k překladu obsahuje odborné výrazy, speciální firemní terminologii, méně známé zkratky apod., je objednavatel povinen předat zhotoviteli seznam příslušných termínů v daném jazyce, poskytnout zhotoviteli pomocné materiály s odsouhlasenou terminologií (referenční texty) nebo umožnit konzultaci této terminologie s konkrétním pověřeným pracovníkem objednavatele. Nebude-li tomu tak, nelze brát zřetel na případné pozdější reklamace týkající se takovéto terminologie.

2.4.4 Objednavatel je povinen sdělit zhotoviteli, zda požaduje grafickou úpravu dokumentu, a specifikovat jakou.

2.4.5 Pokud nebude zhotoviteli požadavek na grafickou úpravu (včetně specifikace) sdělen, nemůže být brán zřetel na případné reklamace z důvodů, které souvisejí s grafickou úpravou dokumentu.

2.4.6 Objednavatel je povinen informovat zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na provedení úhrady za provedenou práci. Objednavatel je také povinen informovat zhotovitele o tom, jestli bylo vydáno rozhodnutí o prohlášení konkursu na jeho majetek nebo zda vstoupil do likvidace.

2.5 Reklamace překladu

2.5.1 Překlad má vady, pokud nebyl proveden v souladu s objednávkou (např. rozsah nebo požadovaná grafická úprava) nebo v odpovídající kvalitě.

2.5.2 V ostatních případech se má za to, že byl překlad řádně proveden.

2.5.3 Reklamaci je možno uplatnit osobně, faxem, elektronickou nebo klasickou poštou. V reklamaci musí být uveden konkrétní důvod a popsán charakter vad a rozsah jejich výskytu, případně také návrh na řešení reklamace.

2.5.4 Pokud zhotovitel uzná reklamaci za oprávněnou, zajistí neprodleně na vlastní náklady příslušné opravy nebo korektury. V tomto případě má objednavatel nárok na slevu z ceny překladu do výše 10 % této ceny.

2.5.5 Pokud zhotovitel uzná reklamaci za oprávněnou a objednavatel provedení korektur od zhotovitele neakceptuje, bude objednavateli poskytnuta sleva odpovídající rozsahu vad.

2.5.6 Pokud mezi zhotovitelem a objednavatelem vznikne spor o oprávněnosti nároků objednavatele na uplatnění odpovědnosti zhotovitele za vady nebo o výši slevy, zavazují se obě strany řešit tento spor mimosoudní cestou, a to formou znaleckého posudku nezávislého překladatele zvoleného dohodou obou stran. Jedná se zpravidla o nezávislého překladatele ze seznamu soudních překladatelů a tlumočníků, vedeného příslušným soudem, nebo rodilého mluvčího, na němž se obě strany dohodnou. S odhadem ceny za provedení znaleckého posudku musí být obeznámeny obě strany před jeho provedením.

2.5.7 Nezávislý překladatel posuzuje kvalitu překladu ve srovnání se zdrojovým textem (nikoliv jen cílový text samostatně). Objednavatel i zhotovitel jsou oprávněni předat nezávislému překladateli všechny relevantní informace vztahující se k reklamaci.

2.5.8 Zálohu na vyhotovení znaleckého posudku podle bodu 2.5.6 jsou povinni uhradit objednavatel i zhotovitel nezávislému překladateli ve stejné výši. Konečné vyúčtování těchto nákladů bude provedeno podle míry úspěšnosti v reklamačním řízení.

2.5.9 Výše slevy bude stanovena na základě tohoto znaleckého posudku.

2.5.10 Za případnou škodu způsobenou vadami provedeného překladu odpovídá zhotovitel, a to do výše ceny překladu.

2.5.11 Pokud bude ve znaleckém posudku uvedeno, že reklamace nebyla oprávněná, hradí příslušné náklady na vyhotovení posudku objednavatel.

2.5.12 Objednavatel je povinen uplatnit nároky z vad provedené práce u zhotovitele řádně a bez zbytečného odkladu (nejpozději do 5 týdnů od převzetí překladu).

2.5.13 Jsou-li nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady uplatněny objednavatelem opožděně, zanikají.

2.5.14 Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost vystavené faktury, kterou je reklamovaná služba fakturována, ani na jiný typ platby za poskytnutou službu.

3 Tlumočení

3.1 Obecná ustanovení

3.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit tlumočení dle potvrzené objednávky (v určených jazycích, v dohodnuté době a na dohodnutém místě).

3.1.2 Objednavatel se zavazuje uhradit zhotoviteli výslednou cenu za tlumočení.

3.1.3 Zhotovitel zajistí tlumočení prostřednictvím tlumočníka.

3.1.4 Objednavatel je povinen bezprostředně po realizaci tlumočení potvrdit zhotoviteli, zda proběhlo řádně a včas. Neučiní-li tak, má zhotovitel za to, že tlumočení proběhlo řádně a včas.

3.1.5 Pokud bez závažného důvodu uznaného objednavatelem i zhotovitelem objednavatel zruší řádně objednané tlumočení, je povinen uhradit storno poplatky ve výši podle bodu 6.4. těchto všeobecných podmínek.

3.2 Práva a povinnosti

3.2.1 Objednavatel je povinen sdělit zhotoviteli účel tlumočení a použití záznamu, bude-li pořízen.

3.2.2 Nebude-li zhotoviteli tento účel sdělen, nelze brát zřetel na pozdější reklamaci z důvodů s tím souvisejících.

3.2.3 Objednavatel je povinen dodat zhotoviteli program tlumočení a texty s ním související pro přípravu tlumočníka nejpozději 5 dní předem. Pokud tak neučiní, nemůže být brán zřetel na reklamaci terminologie, kterou použije tlumočník.

3.2.4 Objednavatel je povinen informovat zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na provedení úhrady za provedenou práci. Objednavatel je také povinen informovat o tom, jestli bylo vydáno rozhodnutí o prohlášení konkursu na jeho majetek nebo zda vstoupil do likvidace.

3.2.5 Zhotovitel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva vinou objednavatele.

3.2.6 Zhotovitel i tlumočník budou považovat všechny informace a materiály spojené s tlumočením za přísně důvěrné.

3.2.7 Objednavatel není oprávněn požadovat po tlumočníkovi jiné práce nad rámec tlumočení, např. písemný zápis z jednání, písemný překlad, průvodcovské a organizační služby.

3.2.8 Objednavatel je povinen zabezpečit podmínky odpovídající druhu tlumočení včetně technického zajištění (kabiny, sluchátka, mikrofony apod.), bezvadnou slyšitelnost a dostatek prostoru k práci, pokud není technické zajištění objednáno spolu s tlumočením u zhotovitele. Je také povinen předat včas tlumočníkovi všechny psané texty, které čtou přednášející.

3.2.9 Tlumočník vyslaný zhotovitelem je povinen být náležitě upraven a oblečen podle druhu tlumočení.

3.2.10 Tlumočník pracuje dle běžných zvyklostí v profesi a svou práci vykonává podle nejlepšího vědomí a svědomí.

3.2.11 Tlumočník je oprávněn odmítnout pracovat v nepřijatelném prostředí z fyzických, psychických nebo etických důvodů a v podmínkách nedůstojných pro výkon tlumočnické profese.

3.3 Doprava, ubytování a stravování

3.3.1 Za pracovní den tlumočníka se považuje 8 hodin. Všechny přestávky a přerušení se započítávají do pracovní doby.

3.3.2 Za čas tlumočníka strávený na cestě nebo jinak promeškaný v souvislosti s tlumočením má zhotovitel právo vyúčtovat stejnou sazbu jako při vlastním tlumočení.

3.3.3 Pokud objednavatel nezajistí dopravu tlumočníka ze sjednaného místa do místa tlumočení, je povinen na tuto skutečnost zhotovitele s dostatečným předstihem upozornit. Je povinen uhradit zhotoviteli cestovní náklady tlumočníka včetně kapesného v plné výši dle platných předpisů o cestovních náhradách.

3.3.4 Ubytování tlumočníka je objednavatel povinen zajistit v jednolůžkovém pokoji s příslušenstvím. Pokud by nebylo možno zajistit takové ubytování, je objednavatel povinen včas informovat zhotovitele a vyžádat si souhlas tlumočníka s náhradním ubytováním.

3.3.5 Objednavatel je povinen v průběhu tlumočení zajistit tlumočníkovi přestávku na stravování a odpočinek v délce minimálně půl hodiny po čtyřech hodinách tlumočení.

3.3.6 Objednavatel je povinen zajistit tlumočníkovi stravování dle běžných zvyklostí a platných předpisů o náhradách za stravování.

3.4 Reklamace tlumočení

3.4.1 Tlumočení má vady, pokud nebylo provedeno v souladu s objednávkou nebo v odpovídající kvalitě.

3.4.2 Reklamaci je možno uplatnit osobně, faxem, elektronickou nebo klasickou poštou. V reklamaci musí být uveden konkrétní důvod a popsán charakter vad a rozsah jejich výskytu, případně může být doložena video nebo audio záznamem.

3.4.3 Jestliže zhotovitel uzná reklamaci za důvodnou, bude objednavateli poskytnuta sleva odpovídající rozsahu vad.

3.4.4 Pokud mezi zhotovitelem a objednavatelem vznikne spor o oprávněnosti nároků objednavatele na uplatnění odpovědnosti zhotovitele za vady nebo o výši slevy, zavazují se obě strany řešit tento spor mimosoudní cestou, a to formou znaleckého posudku nezávislého tlumočníka zvoleného dohodou obou stran.

3.4.5 Výše slevy bude stanovena na základě tohoto znaleckého posudku.

3.4.6 Zálohu na vyhotovení znaleckého posudku jsou povinni uhradit objednavatel i zhotovitel nezávislému tlumočníkovi ve stejné výši. Konečné vyúčtování těchto nákladů bude provedeno podle míry úspěšnosti v reklamačním řízení.

3.4.7 Za případnou škodu způsobenou vadami provedeného tlumočení odpovídá zhotovitel, a to do výše ceny tohoto tlumočení.

3.4.8 Pokud bude ve znaleckém posudku uvedeno, že reklamace nebyla oprávněná, hradí příslušné náklady na zhotovení posudku objednavatel.

3.4.9 Objednavatel je povinen uplatnit nároky z vad provedeného tlumočení u zhotovitele řádně a bez zbytečného odkladu ihned po tlumočení, nejpozději však do 5 dnů.

3.4.10 Jsou-li nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady uplatněny objednavatelem opožděně, zanikají.

3.4.11 Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost vystavené faktury, kterou je reklamovaná služba fakturována, ani na jiný typ platby za poskytnutou službu.

4 Ceny

4.1 Ceny všech služeb jsou smluvní a sjednávají se mezi objednavatelem a zhotovitelem písemně. Jsou definovány buď ve smlouvě o zajištění překladatelských prací, nebo v cenové kalkulaci, kterou objednavatel potvrzuje v písemné objednávce (viz bod 1 - Obecná ustanovení).

4.2 Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.

4.3 Sazby za překlady se stanovují s ohledem na:

 druh překladu (běžný / soudně ověřený),

 jazykovou kombinací,

 náročnost textu,

 kvalitu zdrojového textu,

 požadovanou rychlost dodání.

4.4 Sazby za tlumočení jsou ovlivněny především druhem tlumočení (simultánní, konsekutivní, simultánní kabinové) a jazykovou kombinací.

4.5 Jednotkou účtovaného množství u překladů a korektur je jedno zdrojové slovo, případně jedna normostrana u soudně ověřených překladů, viz dále - bod 4.8.

4.6 Pokud je zdrojový text ve formátu, který neumožňuje elektronicky zjistit počet zdrojových slov, nebo je v tištěné podobě, vypočítává se cena podle počtu přeložených slov. V tomto případě se pro účely kalkulace provádí přibližný odhad počtu slov manuálně a účtuje se podle skutečného počtu slov v přeloženém textu (v cílovém jazyce).

4.7 Minimální účtovaný počet slov je 300 zdrojových (nebo cílových) slov, není-li ve smlouvě nebo objednávce dohodnuto jinak.

4.8 U soudně ověřovaných překladů se cena vypočítává podle počtu normostran hotového překladu. Zaokrouhlování se provádí na jednu celou normostranu přeloženého textu směrem nahoru.

4.9 Zhotovitel má právo stanovit příplatek za práci o víkendech a svátcích, za překlad nebo přepis zvukového nebo video záznamu, za překlad špatně čitelné předlohy nebo za provedení expresního překladu (více než 1200 zdrojových slov za jeden pracovní den).

4.10 Objednavatel má právo žádat slevu při objednávání prací velkého rozsahu.

5 Platební podmínky

5.1 Podkladem pro úhradu ceny za provedenou práci je daňový doklad vystavený zhotovitelem se splatností ke dni, který je uveden na dokladu. Za obvyklou dobu splatnosti se považuje 14 dní, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

5.2 Zhotovitel je oprávněn vystavit objednavateli daňový doklad v okamžiku předání hotové práce nebo po ukončení tlumočení.

5.3 Zhotovitel je oprávněn vystavit objednavateli zálohovou fakturu i před zahájením práce nebo v průběhu prováděných prací. Zálohová faktura je splatná v termínu splatnosti uvedeném na faktuře.

5.4 Při prodlení s úhradou zaplatí objednavatel zhotoviteli 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

6 Odstoupení od smlouvy a náhrada škody

6.1 Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy, jestliže se po uzavření smluvního vztahu vyskytnou na její straně takové překážky bránící splnění závazku, které nelze odstranit.

6.2 Odstoupení od smlouvy je smluvní strana povinna sdělit druhé smluvní straně písemně.

6.3 Pokud objednavatel odstoupí od smlouvy na překlad (či korekturu), je povinen uhradit prokazatelně vzniklé náklady na již zhotovenou část překladu, případně i celý překlad, pokud je již práce hotova.

6.4 Pokud objednavatel odstoupí od objednávky na tlumočení 10 až 5 dní před zahájením akce, činí storno poplatek 20 % z dohodnuté ceny, 4 až 2 dny před začátkem akce 50 % a 1 den před zahájením nebo v den zahájení akce 100 % z dohodnuté ceny.

6.5 Zhotovitel neodpovídá objednavateli za škodu vzniklou z nerealizování uzavřené smlouvy, jestliže k tomu dojde z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým nemohl zabránit.

6.6 Objednavatel je povinen informovat zhotovitele o použití přeloženého textu do tisku nebo k jinému zveřejnění. Jestliže tak neučinil, nemá nárok na náhradu škody z důvodu chyb v přeloženém textu.

7 Závěrečná ustanovení

7.1 Objednavatel se zavazuje, že nebude bez souhlasu zhotovitele přímo kontaktovat překladatele nebo tlumočníka.

7.2 Jestliže se souhlasem zhotovitele dojde ke kontaktu objednavatele a překladatele nebo tlumočníka, zavazuje se objednavatel neprojednávat záležitosti týkající se obchodních podmínek prováděné práce.

7.3 Objednavatel se zavazuje informovat zhotovitele o případném novém ujednání s překladatelem nebo tlumočníkem.

7.4 V případě porušení povinností uvedených v bodě 7.1 až 7.3 je objednavatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení i v případě, že nebude zakázka řádně dokončena.

7.5 Pokud tyto Všeobecné podmínky nebo smlouva o zajištění překladatelských prací nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník České republiky).

7.6 Znění těchto Všeobecných podmínek je pro obě smluvní strany závazné.